OÜ likvideerimine

Osaühingu (OÜ) likvideerimine on protsess, mille käigus ettevõte lõpetab oma tegevuse, likvideerib oma varad, tasub kohustused ning jaotab allesjäänud vara omanike vahel. OÜ likvideerimine järgib kindlaid õigusnorme ja protseduure ning tavaliselt toimub järgmiste sammude kaudu:

  1. Likvideerimisotsuse vastuvõtmine: OÜ juhatuse liikmed võtavad vastu likvideerimisotsuse. See otsus tehakse enamasti omanike koosolekul, kus tehakse kindlaks ettevõtte likvideerimise vajadus ning määratakse likvideerimiskomisjoni või likvideerija.
  2. Likvideerija määramine: Likvideerija või likvideerimiskomisjon määratakse vastavalt otsusele. Likvideerija võib olla ettevõtte juhatuse liige, omanik või väline spetsialist, kellel on vajalikud teadmised ja kogemused ettevõtte likvideerimiseks.
  3. Varade ja kohustuste inventuur: Likvideerija koostab vara ja kohustuste inventuuri, mis hõlmab ettevõtte varade (nt vara, raha, nõuded) ja kohustuste (nt võlad, maksudeklaratsioonid) ülevaatamist ja dokumenteerimist. Inventuur aitab kindlaks teha ettevõtte varade väärtuse ja võlaõiguslike kohustuste ulatuse.
  4. Vara realiseerimine ja võlgade tasumine: Likvideerija võtab tarvitusele meetmed ettevõtte vara realiseerimiseks. Varade müügist saadud summad kasutatakse võlgade tasumiseks, sealhulgas töötajatele makstavatele hüvitistele, võlausaldajatele, maksuametile jms.
  5. Maksudeklaratsioonide esitamine: Likvideerija esitab vastavalt seadustele ettevõtte likvideerimisega seotud maksudeklaratsioonid ning tasub ettevõtte maksukohustused (nt käibemaks, tulumaks).
  6. Vara jaotamine: Pärast kõigi kohustuste tasumist ja likvideerimiskulude katmist jaotatakse allesjäänud vara omanike vahel vastavalt nende osalusele ettevõttes.
  7. Likvideerimise registreerimine: Likvideerimise lõppedes esitatakse vastavad dokumendid äriregistrile, et OÜ registreerimine lõpetada. Pärast registreerimist kustutatakse ettevõte äriregistris.

Oluline on märkida, et OÜ likvideerimisprotsess võib olla keeruline ja seda tuleks läbi viia vastav spetsialist.

Jaga seda!