Raamatupidamise seadus

Raamatupidamise seadus on õigusakt, mis reguleerib raamatupidamise korda ja nõudeid ettevõtetele ning teistele juriidilistele isikutele. See kehtestab raamatupidamise aluspõhimõtted, arvestuse pidamise kohustused, finantsaruandluse nõuded ja muud seotud aspektid. Raamatupidamise seadus on oluline vahend finantsandmete usaldusväärseks ja läbipaistvaks dokumenteerimiseks ning tagab finantsteabe kvaliteedi ja võrreldavuse.

Eestis kehtiv raamatupidamise seadus on “Raamatupidamise seadus” (edaspidi RPS), mis võeti vastu 1994. aastal ja on alates sellest ajast läbinud mitmeid muudatusi vastavalt arenevale ärikeskkonnale ja rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. RPS sätestab raamatupidamise korraldamise ja pidamise põhinõuded ning kehtestab finantsaruannete koostamise ja esitamise korda.

Mõned peamised teemad, mida raamatupidamise seadus reguleerib, hõlmavad järgmist:

  1. Raamatupidamiskohustus: Seadus sätestab, millised juriidilised isikud on kohustatud pidama raamatupidamist ning millistel juhtudel võib seda vabastada.
  2. Raamatupidamise alused ja põhimõtted: RPS kehtestab raamatupidamise aluspõhimõtted, nagu õiglane esitamine, konservatiivsus, järjepidevus ja mõõdetavus. See sätestab ka finantsaruannete koostamise aluseks olevad arvestuspõhimõtted.
  3. Finantsaruanded: Seadus reguleerib finantsaruannete koostamist, sealhulgas bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja muud vajalikku teavet. Samuti kehtestatakse finantsaruannete esitamise tähtajad ja avalikustamise kohustused.
  4. Raamatupidamisregistrid ja -dokumendid: RPS sätestab nõuded raamatupidamisregistritele, raamatupidamisdokumentidele, nende säilitamisele ja arhiveerimisele. See hõlmab ka elektroonilise raamatupidamise regulatsioone.
  5. Auditeerimine: Raamatupidamise seadus reguleerib ka auditeerimise korda ja auditiaruannete esitamist. Sõltuvalt ettevõtte suurusest võib olla nõutav audiitori poolt teostatav kontroll.

On oluline märkida, et raamatupidamise seadust täiendavad ka muud seadused, nagu tulumaksuseadus ja käibemaksuseadus, mis reguleerivad maksustamisega seotud aspekte raamatupidamises. Need seadused kehtestavad maksudeklaratsioonide esitamise kohustused, maksualased nõuded ja arvestuspõhimõtted seoses tulumaksu ja käibemaksuga.

Raamatupidamise seadus on oluline tööriist, mis aitab tagada ettevõtete finantsandmete korrektsuse, usaldusväärsuse ja vastavuse seadusandlusele. Selle eesmärk on säilitada finantsaruandluse standardid, mis võimaldavad võrrelda ettevõtteid omavahel ja tagada läbipaistvus äritegevuse osas.

On oluline märkida, et raamatupidamise seaduse täitmist ja nõuetele vastavust jälgib Eestis finantsinspektsioon ning rikkumiste korral võidakse rakendada trahve või muid õiguslikke tagajärgi. Seega on ettevõtjatele oluline järgida raamatupidamise seadust ning vajadusel konsulteerida raamatupidamisalaste küsimuste korral spetsialistidega või raamatupidamisega tegelevate ettevõtete teenusepakkujatega.

Jaga seda!