Raamatupidamise sise eeskirja näidis

Alljärgnevalt toon sulle ühe näidise raamatupidamise siseeeskirjast väikeettevõtte jaoks. On oluline märkida, et see on üks võimalik lähenemine ja tegeliku siseeeskirja koostamisel tuleks arvestada ettevõtte konkreetseid vajadusi, seadusandlust ning raamatupidamise parimaid tavasid.

RAAMATUPIDAMISE SISEEESKIRI

 1. Sissejuhatus See raamatupidamise siseeeskiri reguleerib ettevõtte raamatupidamise korraldust ja juhtimist. Eesmärk on tagada finantsandmete täpsus, õigeaegsus, seadusandlusele vastavus ning usaldusväärsus.
 2. Raamatupidamiskohustus ja vastutus 2.1. Kõik ettevõtte finantstehingud tuleb dokumenteerida vastavalt kehtivatele raamatupidamise põhimõtetele ja seadusandlusele. 2.2. Raamatupidamisega tegeleb selleks määratud raamatupidamisvaldkonna spetsialist/osakond. 2.3. Raamatupidaja vastutab raamatupidamise täpsuse, nõuetekohasuse ja seadusandlusele vastavuse eest.
 3. Raamatupidamisdokumentatsioon 3.1. Kõik finantstehingud tuleb dokumenteerida asjakohaste ja õiguspäraste raamatupidamisdokumentidega. 3.2. Raamatupidamisdokumendid peavad olema täielikud, õigeaegselt koostatud ja arhiveeritud vastavalt kehtivatele seadustele.
 4. Kontoplaan ja arvestuspõhimõtted 4.1. Ettevõttel on kasutusel vastavalt seadusandlusele koostatud kontoplaan, mis hõlmab kõiki vajalikke kontosid finantstehingute registreerimiseks. 4.2. Raamatupidamisel järgitakse kehtivaid arvestuspõhimõtteid, sealhulgas õiglast esitamist, konservatiivsust, järjepidevust ja mõõdetavust.
 5. Finantsaruandlus 5.1. Ettevõtte finantsaruanded koostatakse vastavalt kehtivatele raamatupidamisstandarditele ja seadusandlusele. 5.2. Finantsaruanded hõlmavad bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja muid nõutud finantsandmeid. 5.3. Finantsaruanded esitatakse õigeaegselt vastavalt seadusele ja ettevõtte sisekommunikatsiooni vajadustele.
 6. Maksudeklaratsioonid ja -arvestus 6.1. Ettevõtte raamatupidamises jälgitakse ja arvestatakse vastavalt kehtivatele maksuseadustele kohustuslikke makse, sealhulgas tulumaksu, käibemaksu ja sotsiaalmakseid. 6.2. Maksudeklaratsioonid esitatakse õigeaegselt vastavalt seadusele ning kooskõlas maksuhalduri poolt kehtestatud tähtaegadega. 6.3. Maksuarvestuses järgitakse kehtivaid maksuarvestuse põhimõtteid ning tagatakse maksude arvestamise täpsus ja õigsus.
 7. Sisekontroll 7.1. Ettevõtte raamatupidamises rakendatakse sisemist kontrolli, et tagada finantsandmete täpsus ja usaldusväärsus. 7.2. Sisekontrolli meetmed hõlmavad muu hulgas tehingute autoriseerimist, arvete ja maksete kontrolli ning dokumentide kinnitamist. 7.3. Regulaarselt viiakse läbi kontrolltegevusi ja auditit, et hinnata raamatupidamise protsesse ning tuvastada võimalikke vigu või pettusi.
 8. Andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus 8.1. Ettevõtte raamatupidamisteenuse pakkujad ja raamatupidamisosakond tagavad finantsandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. 8.2. Andmetele ligipääsuõigused määratakse vastavalt töökohale ja vajadusele ning neid säilitatakse ning kaitstakse vastavalt kehtivatele andmekaitse- ja konfidentsiaalsuseeskirjadele.
 9. Dokumentatsiooni säilitamine 9.1. Raamatupidamisdokumente ja finantsandmeid säilitatakse vastavalt kehtivatele seadustele ja ettevõtte sisekommunikatsiooni vajadustele. 9.2. Dokumentide säilitamise perioodid ja korraldus määratakse vastavalt seadusandlusele ja raamatupidamise parimatele tavadele.
 10. Järelvalve ja auditeerimine 10.1. Raamatupidamise siseeeskirja järgimist jälgib ettevõttes sisekontrolli osakond või määratud vastutavad isikud. 10.2. Perioodiliselt viiakse läbi sise- ja välisaudit, et hinnata raamatupidamise protsesse ning tagada vastavus kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.
 11. Käesolev raamatupidamise siseeeskiri on koostatud ettevõtte vajadusi arvestades ning kehtestatakse alates [kuupäev]. Siseeeskiri on kättesaadav kõikide ettevõtte töötajatele ning on aluseks raamatupidamisprotsesside tõhusaks juhtimiseks ja järjepidevuse tagamiseks. Siseeeskiri tuleb regulaarselt üle vaadata ja vajadusel ajakohastada vastavalt muutuvatele seadusandlikele nõuetele ja ettevõtte arengule.
 12. Kõik ettevõtte töötajad on kohustatud järgima raamatupidamise siseeeskirja ning vajadusel konsulteerima raamatupidamisosakonnaga seotud küsimuste ja kahtluste korral. Võimalike rikkumiste või eeskirjadele mittevastavuse korral tuleb juhtumid viivitamatult teatada vastavale juhtkonnale või sisekontrolli osakonnale, et rakendada vajalikke parandusmeetmeid.
 13. Raamatupidamise siseeeskirja eesmärk on tagada korrektne finantsaruandlus, maksudeklaratsioonide täpsus ning seadusandlusele vastavus. Täpne ja usaldusväärne raamatupidamine on oluline nii ettevõtte juhtimise, äriotsuste tegemise kui ka suhtluse partnerite, investorite ja järelevalveasutustega.
 14. Käesolev näidiseeskiri on üks võimalik lähenemine ja selle koostamisel tuleks arvestada ettevõtte spetsiifilisi vajadusi ja seadusandluse nõudeid. Soovitan konsulteerida professionaalsete raamatupidamis- või juriidiliste nõustajatega, et koostada täpne ja õigusaktidele vastav raamatupidamise siseeeskiri vastavalt teie ettevõtte tingimustele.
Jaga seda!