Turundusplaan

Ettevõtte turundusplaan on strateegiline dokument, mis määratleb ettevõtte turunduseesmärgid, sihtgrupid, turundusstrateegiad ja -tegevused ning nende elluviimise ajakava. See aitab ettevõttel suunata oma turundusjõupingutused, suurendada teadlikkust oma toodetest või teenustest ning saavutada konkurentsieelis turul. Siin on näidis turundusplaani ühest leheküljest:

 1. Sissejuhatus:
  • Tutvustus ettevõttest ja selle asukohast turul.
  • Lühike ülevaade ettevõtte eesmärkidest ja visioonist.
 2. Turuanalüüs:
  • Detailne analüüs sihtturgudest, sealhulgas tarbijate demograafia, vajadused, käitumismustrid ja konkurentsianalüüs.
  • Turusuundumuste ja väljakutsete hindamine.
 3. Turunduseesmärgid:
  • Selged ja mõõdetavad eesmärgid, mis on kooskõlas ettevõtte üldiste eesmärkidega.
  • Näiteks: suurendada müüki 20% võrra järgmise aasta jooksul, suurendada turuosa 10% võrra või parandada brändituntust.
 4. Sihtgrupid:
  • Selge identifitseerimine sihtgruppidest, kellele ettevõte soovib oma tooteid või teenuseid turustada.
  • Sihtgruppide demograafilised, geograafilised, sotsiaalsed või käitumuslikud omadused.
 5. Turundusstrateegia:
  • Üldine turundusstrateegia, mis keskendub konkreetsetele meetmetele sihtgruppidele jõudmiseks ja nende veenmiseks.
  • Sisaldab teavet tootearendusest, hinnakujundusest, turunduskanalitest, brändingust, müügiedendusest jne.
 6. Turundustegevused:
  • Konkreetsete tegevuste kirjeldus, mis viiakse ellu turundusstrateegia rakendamiseks.
  • Näiteks reklaamikampaaniad, sotsiaalmeedia turundus, otseturundus, sündmused, sisuloome jne.
 7. Turundusbudžett:
  • Ülevaade turunduseelarvest, mis on eraldatud turundustegevuste elluviimiseks.
  • Detailne jaotus erinevate turunduskulude vahel.
 8. Jälgimine ja hindamine:
  • Kuidas mõõta turundustegevuste tulemusi ja eesmärkide saavutamist.
  • Mõõdikud, nagu müügikasv, turuosa, kliendirahulolu ja brändituntus.
  • Turundusefektiivsuse hindamise meetodid ja sagedus.
  • Regulaarsed aruandlusperioodid ja vastutus turundustegevuste tulemuste jälgimiseks.
  • Kokkuvõte:
   • Lühike kokkuvõte turundusplaani peamistest punktidest.
   • Olulised sõnumid ja prioriteedid, mis tuleb meeles pidada turundustegevuste elluviimisel.
  • Turundusplaan on dünaamiline dokument, mis vajab pidevat hindamist, kohandamist ja täiendamist vastavalt turuolukorrale ja ettevõtte eesmärkidele. Selle eesmärk on anda selge suund ettevõtte turundustegevustele, luua tõhus kommunikatsioon sihtgruppidega ning saavutada ettevõtte pikaajalised eesmärgid turul.
Jaga seda!